timestamp:
nonceStr:
Ticket:
signature:
Url:

牛津布工具包

Technical fabric tool box, empty

 

硬框架
双层底。底部可以去除来增加包容量
倾斜把手使工具拿起来更方便
弹性工具带和内部和外部口袋
带有盖

双层底中有工具托盘

订货号 型号  
021100000 C10
021100031 2110 VU/1
(C10+5915VU/1)
021100034 2110VU/3
(C10+5915VU/3)
021100036 2110VU/AS
(C10+5915VU/AS)